Inleiding

Om op aantal ontwikkelingen in te kunnen spelen is op initiatief van VNI en UNETO besloten een nieuwe regeling op te stellen. Dit in plaats van het bestaande Waarborgsysteem. De nieuwe regeling is vastgelegd in de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 6000. Op basis van deze richtlijn kan een certificaat worden afgegeven met de titel “KOMO-INSTAL-procescertificaat”.

Waarom BRL 6000?

Aansluiting Bouwbesluit

De BRL 6000 biedt de mogelijkheid om aan te kunnen sluiten op de in de bouwsector bestaande regelingen met de daarbijbehorende publiekrechtelijke erkenning in relatie tot het Bouwbesluit. De Bouw- en Woningtoezicht zullen dan ook in het (ver)bouwproces de voorkeur geven aan gecertificeerde installateurs volgens BRL 6000 (KOMO is namelijk een bekende kwaliteitserkenning in de bouwbranche). Door de koppeling aan de bouwregeling ontstaat er een meerwaarde omdat het certificaat door zowel overheid als gemeenten wordt erkend.

Liberalisering water- en energiedistributiebedrijven

In de jaren ‘90 hebben water- en energiedistributiebedrijven de controlerende taken bij het aansluiten van nieuwe installaties overgedragen aan installateurs die volgens het Waarborgsysteem werken. In aansluiting hierop zullen in de komende jaren de water- en energiedistributiebedrijven volledig liberaliseren. Hierdoor kunnen eigenaars van installaties kiezen voor een water- en energiedistributiebedrijf naar keuze, waardoor in de toekomst de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de installatie bij de eigenaar en de Bouw- en Woningtoezicht ligt.

Loslaten erkenningsregelingen

Door een terugtrekkende overheid en de invoering van een “vrije” markt vindt een afbouw plaats van de vestigingswetgeving. Daarnaast komen signalen dat de bestaande erkenningsregelingen niet langer te hanteren zijn. Mogelijk zullen de erkenningsregelingen binnen enkele jaren geheel komen te vervallen. De BRL 6000 biedt de mogelijkheid aan de installateur om zich te kunnen onder­scheiden van “ande­re installateurs”. De installateur kan zijn tot nu toe erkende vakkundigheden op een gecertificeerde wijze aantonen.

Hogere kwaliteitseisen

Opdrachtgevers willen zo weinig mogelijk verantwoording en een zo groot mogelijke zekerheid en vei­lig­heid van de te leveren installatie. Er komen voor een installateur dus steeds meer aspecten bij elkaar om een perfect eindproduct te leveren. Het belang van kwali­teit gaat hierbij zwaarder wegen.

Procesbeheersing

De BRL 6000 biedt de mogelijkheid om aan te kunnen tonen dat de aanleg van installaties voldoet aan de gestelde eisen. De installateur kan aannemelijk maken dat het totale proces wordt beheerst waarbij kwaliteit en efficiëntie als uitgangspunten gelden. Bovendien ontstaat er een beheersbaar kwaliteitssysteem dat het bedrijf duidelijk differentieert van buitenlandse onderne­min­gen, doe-het-zel­vers, klusbe­drij­ven en beun­ha­zen.

Eisen BRL 6000

Het bedrijf dat aan de regeling “BRL 6000” voldoet mag dan de erkenning “KOMO installateur” voeren. De belangrijkste eisen in de regeling zijn:

-Kwaliteitsbeleid
-Taken / Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden
-Functie-eisen en Opleidingen
-Aansluiting distributienet
-Controle bouwkundige randvoorwaarden
-Ontwerpcontrole
-Ingangscontrole materialen
-Controle op transport en opslag
-Controle montagewerkzaamheden
-Controle gerealiseerde installatie
-Oplevering opdrachtgever
-Beheer van documenten
-Meetinstrumenten
-Tekortkomingen
-Klachtenbehandeling