Inleiding

Om het niveau binnen de organisatie te traceren met betrekking tot het gekozen managementsysteem is het van belang een duidelijk beeld te krijgen van de huidige organisatie van uw bedrijf ten aanzien van het betreffende managementsysteem. Als deze aspecten duidelijk in beeld zijn gebracht zal het makkelijker voor u worden om deze aan te pakken en om snel en efficiënt te kunnen anticiperen op de veranderingen.

Implementatiemethode

Onderzoek

Een onderzoek wordt uitgevoerd om de bestaande situatie van de organisatie vast te stellen met betrekking tot het gekozen managementsysteem. Om de situatie te bepalen worden de gestelde eisen van het betreffende managementsysteem als uitgangspunt genomen (bijlage 1).

Opstellen nulrapport

Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek wordt het nulrapport opgesteld. Het nulrapport vormt de basis van het veranderingstraject. Het plan geeft een indicatie van de activiteiten die benodigd zijn om te vol­doen aan ge­stel­de eisen van het gekozen managementsysteem. Het actieplan bestaat uit een opsomming van de bevindingen die zijn gedaan tijdens de inventarisatie en een opsomming van de verbeteringsacties.

Bespreken actieplan

Het nulrapport wordt doorgenomen met de leiding zodat een inzicht ontstaat welke en door wie acties worden ondernomen om te voldoen aan de ge­stel­de eisen. Het plan dient als gesprekstuk voor overleg.

Begeleiding verandertraject

In de vorm van periodieke bedrijfsbezoeken wordt ondersteuning gegeven met als doel het actieplan in juiste banen te leiden. Daarbij is men richtinggevend, stimulerend en kennisaandragend. Door middel van tussentijdse evaluaties wordt bekeken in hoeverre acties zijn ondernomen en/of de ondernomen acties het gewenste resultaat (=doeltreffend- en praktijkgerichtheid) hebben opgeleverd.