Inleiding

Doordat gebouwen steeds groter, hoger en complexer en risicovoller worden blijken de huidige organisatorische en bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen alleen niet meer toereikend te zijn. Dit blijkt uit het stijgend aantal dramatische gebeurtenissen waarbij brand de oorzaak is. Brand vormt niet alleen een bedreiging voor de mens en voor materiele zaken, maar ook voor het milieu. Brandbeveiliging neemt dan ook een steeds belangrijkere plaats in binnen de regelgeving. De Regeling Brandmeldinstallaties is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem, samengesteld door en voor alle bij brandbeveiliging betrokken partijen.

Waarom Regeling Brandmeldinstallaties?

Het doel van de Regeling Brandmeldinstallaties is om in Nederland een bepaald kwaliteitsniveau voor brandmeldinstallaties vast te leggen en te verkrijgen. Dit kwaliteitsniveau geldt enerzijds voor geleverd werk, anderzijds betreft dit kwaliteitscriteria voor de erkenning van bedrijven en personen die betrokken zijn in het proces om te komen tot een brandmeldinstallatie.

Deze erkenning van bedrijven staat garant voor een vastgesteld kwaliteitsniveau. Dit geldt zowel voor de bedrijfsvoering als ook voor de aanwezige vakkennis binnen het betreffende bedrijf. Als bewijs van erkenning ontvangt het erkende bedrijf een certificaat.

Instituut CCV

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is belast met het beheer van de Regeling Brandmeldinstallaties. Zij werkt hiervoor samen met betrokken bedrijven als Landelijk Netwerkwerk voor de Brandpreventie, Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, Verbond van Verzekeraars etc.

Totstandkoming van een gecertificeerde brandmeldinstallatie

Voor het certificeren van een brandmeldinstallatie moet het totstandkomen van de brandmeldinstallatie voldoen aan de Regeling Brandmeldinstallatie. Dit houdt tevens in dat aan bedrijven (Branddetectiebedrijven) die deze totstandkoming realiseren eisen worden gesteld met betrekking tot de volgende activiteiten:

1. Programma van eisen: op basis van wettelijke regelgeving en aanvullende wensen
2. Projecteren: het aangeven van de toe te passen producten en de wijze van installeren
3. Leveren producten: alle producten dienen te zijn voorzien van een productcertificaat
4. Installeren en Rapport van Oplevering: schriftelijke weergave van de opgeleverde brandmeldinstallatie
5. Beheren en Logboek: toezien dat de installatie naar behoren wordt beheerd
6. Onderhouden en Rapport van Onderhoud: aantonen dat de installatie nog steeds voldoet
7. Certificeren en certificaat Brandmeldinstallatie: op basis van het Rapport Oplevering en Rapport Onderhoud wordt certificaat verstrekt
8. Inspecteren en Inspectierapport: worden uitgevoerd door geregistreerde instellingen.

Een erkenning kan worden afgegeven per activiteit of een combinatie van activiteiten. Erkenning geeft het bedrijf o.a. het recht om het beeldmerk van Branddetectiebedrijf van het NCP te voeren en voorbedrukte opleverdocumenten uit te geven.

De routing voor het behalen van de erkenning Branddetectiebedrijf

Naast specifieke deskundigheid is één van de belangrijke eisen bij de verschillende activiteiten dat het bedrijf over een kwaliteitssysteem bezit overeenkomstig ISO 9001 of BRL 6000.