Inleiding

Ieder bedrijf is vol­gens artikel 4 van de Arbowet verplicht een Risico- Inventa­risa­tie en -Evalu­a­tie (RI&E) te bezitten als basis voor het uitvoeren van structureel Arbobeleid. Jaarlijks dient de RI&E beoordeeld te worden op mogelijke veranderingen in de organisatie en het Plan van Aanpak dat deel uitmaakt van de RI&E dient bijgewerkt te worden.

Redenen om een RI&E te bezitten

Wettelijke aansprakelijkheid

Omdat hier dus sprake is van een wettelijke verplichting en men geen vrij­blijvende keuze heeft, kan de wetgever sancties op­leg­gen als de werkgever niet vol­doet aan deze wettelij­ke bepa­lingen. De controle op naleving van de Arbowet geschiedt door de Arbeidsinspec­tie, een dienst die ressorteert onder het Minis­terie van Sociale Zaken. Dit kan betekenen dat bijvoor­beeld bij ongevallen door de Arbeidsinspectie aanvullende contro­les kunnen worden uitge­voerd ten aanzien van de RI&E en het arbobe­leids­plan (veilig­heids­maat­rege­len, arbo-voorlich­ting aan het perso­neel, uitge­voerde arbo-inspec­ties, etc). Hier­bij wordt vast­ge­steld of de werkge­ver aanspra­kelijk ge­steld kan worden voor een ver­mijd­baar verzuim, letsel of ontstane scha­de.

Beperken arborisico’s

Een bedrijf dat echter alles heeft gedaan om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn te waarborgen, kan aansprake­lijkhe­den voor­ko­men. Het be­schermt bij een juiste uitvoe­ring de werkgever tegen claims van werkne­mers, aanne­mers, onder­aan­nemers, derden, klanten en verzeke­rings­maat­schappij­en. Voor de continuering van het bedrijf is het belangrijk dat de werkgever een RI&E uitvoert en ­een arbo­beleid binnen zijn organi­satie uitdraagt. Het heeft tot doel het be­heren van risi­co’s op het gebied van veiligheid, ge­zondheid en welzijn.

Ziekteverzuim / arbeidsongeschiktheid

Doordat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid niet meer automatisch via de bedrijfsver­eni­gin­gen is te verzekeren maar steeds vaker bij particu­liere ziekte­kos­tenverze­keraars is een goede arbo­zorg nog belangrij­ker gewor­den.

Uitvoering RI&E inclusief toetsing

Unimeter heeft een praktische methodiek ontwikkeld waarbij aan de hand van een vragenlijst eventueel aangevuld met werkplekonderzoeken alle aspecten van uw bedrijf worden onderzocht op mogelijke arborisico’s, één en ander in overleg met uw eigen of onze preventiemedewerker. De RI&E leidt tot een Plan van Aanpak waar helder staat geformuleerd welke aspecten nader onderzocht en/of opgelost dienen te worden. Uiteraard kunnen wij de wettelijke toetsing van de RI&E voor u verzorgen.