Inleiding

Het beleid van het gekozen managementsysteem maakt deel uit van de totale onderneming. Dit beleid wordt bepaald door de doelstellingen, alsmede de wegen en middelen daartoe. Deze komen tot uitdrukking in een beleidsverklaring van de directie.

Om de vastgestelde visie of missie van de onderneming te halen zal men een bepaald beleid moeten voeren, met de daarbij behorende strategie en doelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren worden deze geconcretiseerd in taakstellingen en vervolgens gerealiseerd in actieplannen.

Het managementsysteem wordt aangepast op het beleid van de organisatie. Zo ontstaat het maatwerk met betrekking tot het managementsysteem. Het is om deze redenen van belang dat het beleid van de organisatie is vastgesteld.

Implementatiemethode

Vaststellen van het beleid

Door middel van gesprekken met de directie wordt het beleid vastgelegd ten aanzien van het gekozen managementsysteem. Tevens wordt per deelgebied een directieverklaring opgesteld.

Vastleggen van het beleid met de meetbare doelstellingen

Naar aanleiding van de gesprekken worden meetbare doelstellingen vastgelegd.

Bespreken van het beleid en de doelstellingen met de directie

Als het beleid en de doelstellingen zijn vastgelegd zal dit met de directie worden besproken alvorens het wordt geïmplementeerd in het managementsysteem.

Bekendmaking beleid aan de medewerkers

Alle medewerkers worden op de hoogte gebracht van het gekozen beleid door middel van een directieverklaring. Hiermee wordt het beleid bekrachtigd richting de organisatie. Medewerkers worden voorgelicht om de doelstellingen te begrijpen en op een juiste wijze toe te passen.