Inleiding

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij bedrijven zeer belangrijke aandachtspun­ten. Als gevolg van herstructurering binnen bedrijven worden niet-kernactiviteiten in steeds toene­mende mate uitbesteed aan derden. Hierdoor neemt de invloed van deze partijen op de totale veiligheid sterk toe. Het selecteren van (onder)aannemers is dan ook cruciaal om een goed veilig­heids-, gezondheids- en milieuniveau in stand te houden of dit te verbete­ren. Het VCA is ontwikkeld om dienst­ver­lenen­de bedrijven op een objectieve en gestruc­tureer­de manier te toetsen op hun veilig­heidsbe­heer.

Veiligheidssysteem VCA

De Arbo-wet stelt reeds diverse eisen aan de veiligheid op de werkplek maar is echter geen veiligheidssysteem. Ieder bedrijf dat echter over een veiligheidssys­teem beschikt vol­gens de VCA-normen heeft een aantoon­baar en be­heers­baar systeem voor veiligheid op de werk­plek. Door middel van de VCA-normen worden veilig­heid- gezond­heid- en milieuaspecten geregeld bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Redenen om het VCA-veiligheidssysteem in te voeren

Eisen opdrachtgevers

Om in aanmerking te komen voor opdrachten zullen op­drachtge­vers bij het selecteren van (onder)aanne­mers gaan kiezen voor bedrijven die volgens de VCA-normen werken. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit volgens de gestelde vei­lig­heidseisen. Op­drachtgevers vragen steeds vaker aan (onder)­aan­nemers in hoever­re de vei­ligheid op hun werkplek ge­waar­borgd is. Zij willen immers niet aansprakelijk gesteld worden als gevolg van onzorg­vuldig werken door derden.

Veiligheidsbeheersing / verbeteren van veiligheid

VCA vraagt om een beleid met als doel veiligheid-, gezondheid- en milieuaspecten op een hoog niveau te houden en even­tuele te­kort­komin­gen op te sporen en te her­stellen. VCA is gericht op direc­te veiligheidsbeheersing van de acti­vi­teiten op de werk­vloer. Het bedrijf dient een aantal aspecten goed geregeld te hebben. Deze regelingen dienen ervoor om risi­co’s op het gebied van veilig­heid, ge­zondheid en milieu / welzijn te be­heersen om zodoende de veiligheid voor de mede­werkers te vergroten.

Beperken kosten / claims

Een bedrijf dat alles gedaan heeft om de veiligheid en de gezondheid te waarbor­gen, kan aansprake­lijkhe­den voor­ko­men. Kosten als gevolg van ongelukken, incidenten, gezond­heidsklachten en van de daarmee gepaard gaande juridische afhandeling zullen dalen. Bovendien wordt de kans op claims kleiner. De te verrichten VCA-registraties biedt het bedrijf bescher­ming tegen deze claims.

Zelfbewustzijn van de organisatie wordt vergroot

Door veilige werksitua­ties te creëren, leidt dit tot nauwkeurig en zorgvul­dig wer­ken, waar­door de betrok­kenheid van medewerkers wordt vergroot. Dit geeft een positieve uitwerking op het zelfbe­wustzijn van de medewerkers omtrent veiligheidsaspecten.

Motivatie personeel / kostenbesparing

Medewerkers lopen voortdu­rend risico’s om in contact te komen met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties op de werk­plek aan te treffen. In deze tijd is het omgaan met de veilig­heid van medewerkers zeer belangrijk. Hierdoor wordt de motivatie van medewer­kers vergroot. Daarnaast betekent veiligheid voor het bedrijf winst, want onveilig­heid kost geld. Door lering te trekken uit voorafgaan­de situa­ties kunnen niet alleen risico’s worden verminderd, maar leidt het ook tot efficiënter werken en kostenbesparin­gen.

 Veiligheid- & Ge­zond­heid (V&G)-projectplan

Op grond van de bouwprocesbesluit wordt door op­drachtgevers ge­vraagd een V&G-pro­ject­plan op te stel­len. Het doel van het V&G-project­plan is te trachten door middel van preven­tieve hande­lingen een veili­ge en gezonde werkomgeving te creëren voor alle mede­werkers op de bouw. Het V&G-projectplan dient aan alle belang­hebbende inhoude­lijk bekend te zijn en is een inventarisatie van mogelijke risi­co’s / gevaren bij het uitvoeren van het project aange­vuld met oplossingen en of alternatie­ven. Door middel van het VCA-systeem wordt op een beheerste wijze invulling gegeven aan de uitvoering van het V&G-projectplan.

 VCA-criteria

In de VCA-criteria is precies genoemd welke zaken geregeld dienen te zijn om in aanmer­king te komen voor een VCA-certificaat. Voor bedrijven komen 3 VCA-certificaten in aanmerking. Het VCA* is gericht op de directe veilig­heidsbe­heer­sing van de activiteiten en is bedoeld voor bedrijven die niet als hoofd-/nevenaannemer optreden. Het VCA** is gericht op de directe veiligheidsbe­heer­sing van de activitei­ten en de beheersing van de veilig­heidsstruc­turen binnen de organisatie en is bedoeld voor bedrijven met meer dan 35 medewer­kers en voor bedrijven die als hoofd-/nevenaan­nemer optre­den. VCA P is bedoeld voor bedrijven die hoofdzakelijk als hoofd-/nevenaannemer optreden bij projecten in de petrochemie.

Praktische en betaalbare invulling

Unimeter heeft voor het invoeren van het VCA-systeem een methodiek ont­wik­keld waardoor zij in staat is betaalbaar maat­werk te leveren. Middels een uitgekiend fasenplan wordt zorggedragen dat de VCA-erkenning wordt behaald volgens bijgevoegd werkplan.