Inleiding

Veiligheid en gezondheid zijn bij bedrijven zeer belangrijke aandachtspun­ten. Als gevolg van herstructurering binnen bedrijven worden niet-kernactiviteiten in steeds toene­mende mate uitbesteed aan derden. Hierdoor neemt de invloed van deze partijen op de totale veiligheid sterk toe. Het selecteren van uitzendbureaus is dan ook cruciaal om een goed veilig­heids- en gezondheidsniveau in stand te houden of dit te verbete­ren. Het VCU is ontwikkeld om uitzendbedrijven op een objectieve en gestruc­tureer­de manier te toetsen op hun veilig­heidsbe­heer.

Veiligheidssysteem VCU

De Arbo-wet stelt reeds diverse eisen aan de veiligheid op de werkplek maar is echter geen veiligheidssysteem. Ieder uitzendbedrijf dat echter over een veiligheidssys­teem beschikt vol­gens de VCU-norm heeft een aantoon­baar en be­heers­baar systeem voor veiligheid. Door middel van de VCU-normen worden veilig­heid- en gezond­heidsaspecten geregeld bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Redenen om het VCU-veiligheidssysteem in te voeren

Eisen opdrachtgevers

Om in aanmerking te komen voor opdrachten zullen op­drachtge­vers bij het selecteren van uitzendbureaus gaan kiezen voor bedrijven die volgens de VCU-norm werken. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit volgens de gestelde vei­lig­heidseisen. Op­drachtgevers vragen steeds vaker aan uitzendbureaus in hoever­re de vei­ligheid in de bedrijfsvoering ge­waar­borgd is. Zij willen immers niet aansprakelijk gesteld worden als gevolg van onzorg­vuldig werken door derden.

Veiligheidsbeheersing / verbeteren van veiligheid

VCU vraagt om een beleid met als doel veiligheid- en gezondheidsaspecten op een hoog niveau te houden en even­tuele te­kort­komin­gen op te sporen en te her­stellen. VCU is gericht op direc­te veiligheidsbeheersing van de acti­vi­teiten op de werk­vloer. Het uitzendbedrijf dient een aantal aspecten goed geregeld te hebben. Deze regelingen dienen ervoor om risi­co’s op het gebied van veilig­heid en ge­zondheid te be­heersen om zodoende de veiligheid voor de mede­werkers te vergroten.

Beperken kosten / claims

Een uitzendbedrijf dat alles gedaan heeft om de veiligheid en de gezondheid te waarbor­gen, kan aansprake­lijkhe­den voor­ko­men. Kosten als gevolg van ongelukken, incidenten, gezond­heidsklachten en van de daarmee gepaard gaande juridische afhandeling zullen dalen. Bovendien wordt de kans op claims kleiner. De te verrichten VCU-registraties biedt het bedrijf bescher­ming tegen deze claims.

Zelfbewustzijn van de organisatie wordt vergroot

Door veilige werksitua­ties te creëren, leidt dit tot nauwkeurig en zorgvul­dig wer­ken, waar­door de betrok­kenheid van medewerkers wordt vergroot. Dit geeft een positieve uitwerking op het zelfbe­wustzijn van de medewerkers omtrent veiligheidsaspecten.

Motivatie personeel / kostenbesparing

Medewerkers lopen voortdu­rend risico’s om in contact te komen met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties op de werk­plek aan te treffen. In deze tijd is het omgaan met de veilig­heid van medewerkers zeer belangrijk. Hierdoor wordt de motivatie van medewer­kers vergroot. Daarnaast betekent veiligheid voor het bedrijf winst, want onveilig­heid kost geld. Door lering te trekken uit voorafgaan­de situa­ties kunnen niet alleen risico’s worden verminderd, maar leidt het ook tot efficiënter werken en kostenbesparin­gen.